Místní knihovna Ujčov

O knihovně

 

V kronice obce Ujčov se první zmínka o místní lidové knihovně (MLK) nachází v zápisu z roku 1941 v souvislosti s ustanovením knihovní rady, která pracovala ve složení:

předseda      Jan Mareš, Ujčov 53

jednatel       Bohumil Mareš, Ujčov 57

pokladník    František Čepička, Ujčov 34

knihovník    Jan Čuhel, Ujčov 2

 

 

Další zápis v kronice zabývající se místní knihovnou je z roku 1945. Pojednává o zvýšení příspěvku obce knihovně z 0,50 Kč na 2,- Kč/občan/rok a o poskytnutí příspěvku na provoz knihovny od mládeže ve výši 200,- Kč a od místní kamenické firmy Hrdina ve výši 161,- Kč.

Podle informací pamětníků došlo po dostavbě kulturního domu v obci v roce 1956 k umístění knihovny do jedné z místností v jeho suterénu. Následné časté střídání knihovníků v dalších letech vedlo k útlumu knihovnické činnosti.Až v roce 1972 se vedení knihovny ujala absolventka knihovnické školy paní Miroslava Bednářová, zaměstnaná v té době na MNV v Ujčově jako administrativní pracovnice. Paní Bednářová se zasadila o vybavení knihovny novými regály, knihy byly opatřeny novými obaly a roztříděny, bylo zakoupeno další vybavení knihovny. Aktivním pomocníkem při této činnosti byl pan František Čepička, bývalý člen knihovní rady ve čtyřicátých letech. Knihovna v té době čítala přes 400 svazků a navštěvovalo ji 25 přihlášených čtenářů.

Největší rozmach činnosti MLK nastal v 80-tých letech, kdy po integraci MNV do obce Nedvědice došlo k přestěhování knihovny do větší místnosti na bývalém MNV. Nové prostory umožňovaly vybavit knihovnu jak praktickými tak i estetickými prvky. Knihovna byla přihlášena do soutěže „budujeme vzornou MLK“, což iniciovalo OLK ve Žďáru nad Sázavou k poskytnutí pomoci spočívající ve vybavení knihovny novými regály a zpracování knihovního fondu včetně přebalů knih do průhledných fólií. Činnost knihovny se řídila novým „knihovním řádem“ a každoročním „plánem činnosti“.
Nárůst knižního fondu zajišťovaný nákupem knih, doplňováním zapůjčenými putovními soubory a darovanými časopisy paní Bednářovou, spolu s pořádáním různých výstavek knih a soutěží pro děti a účastí MLK ve vyhlášených soutěžích OLK Žďár, mělo vliv na zvýšení počtu čtenářů a tím pádem i výpůjček. MLK získala v letech 1982 a 1983 Čestné uznání ONV Žďár nad Sázavou za umístění v soutěži „budujeme vzornou MLK“ a v roce 1986 uznání za dlouhodobou aktivní činnost.
V roce 1983 měla knihovna 1 300 svazků, 37 čtenářů a 1 159 výpůjček.

Velké pracovní vytížení a pozdější nemoc knihovnice způsobily počínaje r. 1990 částečný útlum činnosti knihovny. V roce 1995 byla knihovna opět přestěhována, tentokrát do menší místnosti na obecním úřadě.

V r. 2003 knihovna obdržela od Ministerstva kultury ČR „Osvědčení o zápisu do evidence knihoven“. Knihovna v té době přešla na počítačový systém evidence knihovního fondu a jeho půjčování. Největší penzum práce spojené se zavedením kódování knih (2 320 svazků) odvedly knihovnice slečny Dudáková a Markytánová. Od září 2007 byla funkcí knihovnice pověřena paní Bednářová Miroslava.


V současné době je knihovnicí paní Aneta Rotkovská.

Půjčovní doba je stanovena na každý pátek od 16.00 do 18.00 hodin.

Na počátku r. 2008 knihovna díky současnému zastupitelstvu prošla stavební úpravou, byla vybavena novým kancelářským nábytkem a doplněna novým regálem, čímž bylo navozeno velmi pěkné a příjemné prostředí jaké knihovna za dobu své existence nikdy neměla. K vylepšení prostředí knihovny byl využit grantový program „Líbí se nám v knihovně 2007“ vyhlášený krajem Vysočina v rámci Fondu Vysočiny. V průběhu roku 2008 byla v knihovně provedena instalace internetu pro veřejnost. Projekt byl financován z prostředků Ministerstva kultury ČR.

 
 
 
 
 

 

 

Statistika (k 31.12.2017)

 • fond 2420 k.j.
 • výměnné soubory 1, 111 knih
 • registrovaných čtenářů 38 (472 obyvatel obce)

  

Statistika (k 31.12.2016)

 • fond 2420 k.j.
 • výměnné soubory 1, 111 knih
 • registrovaných čtenářů 46 (470 obyvatel obce)

 

Statistika (k 31.12.2015)

 • fond 2420 k.j.
 • výměnné soubory 2, 227 knih
 • registrovaných čtenářů 45 (469 obyvatel obce)

 
Statistika (k 31.12.2014)

 • fond 2420 k.j.
 • výměnné soubory 2, 227 knih
 • registrovaných čtenářů 43 (430 obyvatel obce)


Statistika (k 31.12.2013)

 • fond 2420 k.j.
 • výměnné soubory 2, 200 knih
 • registrovaných čtenářů 39 (430 obyvatel obce)